Bibliographie

Les ouvrages scientifiques sur Francysk Skaryna

Ouvrages du XXIe siecle

 • Баршчэўская Н. Імя і прозвішча беларускага першадрукара і мова яго выданняў у асвятленні часопісу “Запісы” //Скарына і наш час: Матэрыялы ІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 16-17 мая 2002 г.): У 2-х частках. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2002. – Ч. 2. – С. 15-25.
 • Баршчэўскі А. Галоўныя этапы жыцця і дзейнасці Францішка Скарыны ў асвятленні беларускага эміграцыйнага даследчыка Вітаўта Тумаша //Скарына і наш час: Матэрыялы ІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 16-17 мая 2002 г.): У 2-х частках. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2002. – Ч. 1. – С. 97-104.
 • Беларускі й беларусаведны друк на Захадзе: Асобныя выданні: Бібліяграфія /Склад. Зора й Вітаўт Кіпелі. – Нью Ёрк, Менск, 2003. – 582 с.Воронина Т.Н. Символика знака Ф.Скорины в контексте пансофизма ренессансных неоплатоников //Скарына і наш час: Матэрыялы ІІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 7 кастрычніка 2004 г.). – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2004. – С. 108-109.
 • Войт Пётр. Новые сведения о деятельности Франциска Скорины в Праге (1517—1519) // Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis. Vilnius: Vilniaus universiteto biblioteka, 2015, pp. 339—373.
 • Войт Пётр. Пражская книжная культура в период деятельности Франциска Скорины // Матэрыялы X Мiжнародных кнiгазнаўчых чытанняў «Книжная культура Беларуси XVI — середины XVII в.: к 440-летию издательской деятельности Мамоничей», Минск 17—18 красавiка 2014 г. Минск, 2014, стр. 10—22.
 • Voit Petr. Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky // Umění 62/4, 2014, pp. 334—353).
 • Воронина Т.Н. Филологические аспекты ренессансной символики пансофизма гравюр изданий Франциска Скорины //Скарына і наш час: Матэрыялы ІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 16-17 мая 2002 г.): У 2-х частках. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2002. – Ч. 2. – С. 114-118.
 • Галенчанка, Г. Я. Францыск Скарына: Спадчына і пераемнікі. Анатаваны бібліяграфічны паказальнік. Мінск: Красіка-Прынт, 2002. 175с.
 • Галечанка Г. Я. Францыск Скарына: у паціне версій, стэрэатыпаў і міфаў. // Российские и славянские исследования. Ред. П. Сальков, О. Яновский. Мінск: БГУ, 2008. Выпуск 3. С. 123—138.
 • Груша А. И. Франциск Скорина: достоинство писателя // Берковские чтения – 2015. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы III Международной научной конференции (Минск, 26-27 мая 2015 г.) / Сост.: Л. А. Авгуль, Д. Н. Бакун. Минск: ЦНБ НАН Беларуси. – С. 130-135.
 • Gruša, A. Skorinos atminimo įprasminimas. Baltarusija // Pranciškaus Skorinos «Rusėniškajai Biblijai» – 500 / sud. S. Narbutas. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. – P. 113–124.
 • Дэлюга Вальдэмар. Францыск Скарына і габрэйскія друкары ў Празе //Скарыназнаўства, кнігазнаўства, літаратуразнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў “” Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый (Мінск, 21-25 мая, 4-7 снежня 2000 г.) /Рэдкал.: У.Конан (гал. Рэд.) і інш. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2001. – С. 29-33.
 • Кісялёў Г. Сейбіты вечнага / Скарынаўская сімволіка. Артыкулы пра беларускіх пісьменнікаў і дзеячаў рэвалюцыйнага руху 1863 года / вытокі, традыцыі, інтэрпрэтацыі. Мiнск: Медысонт, 2009. С. 295-541.
 • Клімаў І.П. Тэматычна-кампазіцыйная структура пражскіх прадмоў Ф.Скарыны //Скарына і наш час: Матэрыялы ІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 16-17 мая 2002 г.): У 2-х частках. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2002. – Ч. 1. – С. 117-127.
 • Конан У.М. Герменеўтыка і сімволіка ў спадчыне Ф.Скарыны //Скарына і наш час: Матэрыялы ІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 16-17 мая 2002 г.): У 2-х частках. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2002. – Ч. 1. – С. 36-41.
 • Конан У.М. Матывы рэнесанснага эстэтызму ў творчасці Францыска Скарыны //Скарына і наш час: Матэрыялы ІІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 7 кастрычніка 2004 г.). – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2004. – С. 39-44.
 • Лемешкин Илья. Библия Пражская (1488) и Библия Руска Франциска Скорины. Место печатания // Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. навук. б-ка імя Якуба Коласа Нац. акад. навук Беларусі ; уклад. Аляксандр Груша; рэдкал.: Л. А. Аўгуль [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. С.154-194.
 • Лемешкин Илья. Франциск Скорина и Прага 1541 г. Старший сын Скорины и дата смерти книгопечатника // // Неман. Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. № 8 – август, 2017, с. 128-149. (Впервые статья издана А. Б. Страховым в журнале Palaeoslavica, XXIV/1, 2016, pp. 52—78).
 • Немировский Е. Л. Славянские издания кирилловского (церковнославянского) шрифта: 1491-2000. Инвентарь сохранившихся экземпляров и указатель литературы. Том 1. 1491-1550. Москва: Знак, 2009. –588 с.
 • Палкаўнічэнка Мікалай. Францыск Скарына і Альбрэхт Дзюрэр //Скарыназнаўства, кнігазнаўства, літаратуразнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый» (Мінск, 21-25 мая, 4-7 снежня 2000 г.) /Рэдкал.: У.Конан (гал. Рэд.) і інш. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2001. – С. 33-37.
 • Полковниченко Н.М. Портрет Ф.Скорины в контексте пансофизма эпохи и ренессансной эмансипации личности //Скарына і наш час: Матэрыялы ІІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 7 кастрычніка 2004 г.). – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2004. – С. 159-165.
 • Полковниченко Н.М. Проблемы идентификационного атрибутирования изображений исторических лиц в изданиях Ф.Скорины //Скарына і наш час: Матэрыялы ІІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 7 кастрычніка 2004 г.). – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2004. – С. 165-170.
 • Сапунов Б.В. Этноним “русский” в трактовке Ф.Скорины //Скарына і наш час: Матэрыялы ІІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 7 кастрычніка 2004 г.). – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2004. – С. 180-186.
 • Скарына і наш час: Матэрыялы ІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 16-17 мая 2002 г.): У 2-х частках. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2002
 • Станкевіч А.А. Прадмовы і пасляслоўі Ф.Скарыны як узор рытарычнай прозы старабеларускага перыяду //Скарына і наш час: Матэрыялы ІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 16-17 мая 2002 г.): У 2-х частках. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2002. – Ч. 2. – С. 175-179.
 • Темчин Сергей. Тау-крест в треугольнике на гравюрном портрете Франциска Скорины // Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. навук. б-ка імя Якуба Коласа Нац. акад. навук Беларусі ; уклад. Аляксандр Груша; рэдкал.: Л. А. Аўгуль [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. С. 146-153.
 • Skhariya and Skoryna: On the sources of Vilnius Old Testament Florilegium (F 19–262)“, in Lempertienė L. (ed.), Pinkas: Annual of the Culture and History of East European Jewry, vol. 2, Vilnius, 2008, p. 9–33.
 • Схария и Скорина: Об источниках Виленского ветхозаветного свода (F 19–262)“, in Senoji Lietuvos literatūra, kn. 21, Vilnius, 2006, p. 289–316.
 • Апокрифический источник Предисловия Франциска Скорины к Посланию к римлянам апостола Павла “, in Senoji Lietuvos literatūra, kn. 24, Vilnius, 2007, p. 101–109.
 • Происхождение названия Малой подорожной книжки Франциска Скорины в свете описи Супрасльского монастыря 1557 года“, in Laskowski R., Mazurkiewicz R. (eds.), Amoenitates vel Lepores Philologiae, Kraków, 2007, p. 456–464.
 • Голгофский крест над ветхозаветной скинией на гравюрном портрете Франциска Скорины“, in Temčinas S. et al. (red.), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos, Vilnius, 2009 (Bibliotheca Archivi Lithuanici, vol. 7), p. 152‒168.
 • Виленский список со скорининского издания Книги пророка Даниила“, in Kawalou S., Kojder M. (eds.), Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego: W 400. rocznicę Unii Lubelskiej, Lublin, 2011, s. 25–35.
 • Издания Франциска Скорины в библиотеке Супрасльского Благовещенского монастыря: книжная опись 1557 г.“, in Святлоў Б.У. (ред.), Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: гісторыя і сучаснасць: зборнік навуковых прац, [вып. 3,] Мінск, 2011, с. 104–120.
 • Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. навук. б-ка імя Якуба Коласа Нац. акад. навук Беларусі ; уклад. Аляксандр Груша; рэдкал.: Л. А. Аўгуль [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 295 с.
 • Чайкова С. Праваслаўныя імёны ў выданнях Францыска Скарыны //Беларускі горад у часе і прасторы: 500 гадоў Полацкай магдэбургіі: Зборнік навуковых прац. – Наваполацк: Полацкі дзяржаўны універсітэт, 2001. – С. 110-115.
 • Чайкова С.В. Аманімія і полісемія анамастычных адзінак у выданнях Францыска Скарыны //Скарына і наш час: Матэрыялы ІІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 7 кастрычніка 2004 г.). – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2004. – С. 287-291.
 • Voit, P. Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky // Umění/The Art. – 2014. – Vol. 62, № 4. – S. 334–353.
 • Шутова Ольга. Вновь портрет Франциска Скорины, или о необходимости «читать» гравюры. Крынiцазнаўства i спецыяльныя гiстарычныя дысцыплiны. Рэд. О. Л. Лiпнiцкая, С. М. Ходзiн. Мiнск: Выд. Белдзяржунiверсiтэта, 2015).
 • Шутава Вольга. Ізноў пра Скарыну ў Падуі: новыя магчымасцi прачытання старых дакументаў. Час, кантэкст, абставiны i прысутныя. У трох частках. // Belarusian Review.
 • Шутова Ольга. «Уликовая» парадигма в историографии: новые возможности исследования биографии Франциска Скорины // Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. навук. б-ка імя Якуба Коласа Нац. акад. навук Беларусі ; уклад. Аляксандр Груша; рэдкал.: Л. А. Аўгуль [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. С. 74-102.
 • Shutava Volha. Again About Skaryna in Padua: New Possibilities of Reading the Old Documents. In Three Parts. Part 1. In Padua: Time and Context. // Belarusian Review. – Winter 2014, vol. 26, No. 4. P. 17-23. Part 2. Circumstances. //Belarusian Review. — Spring 2015, vol. 27, No 1. P. 23 -28. Part 3. Attendees. // Belarusian Review, Summer 2015, vol. 27, No. 2. P. 21-28.

Ouvrages du XXe siecle

 • Александровіч С., Коршунаў А. Рэц. на кн.: Анушкин, А. Во славном месте Виленском. Очерки по истории книгопечатания / А. Анушкин. – М: Искусство, 1962. Полымя. – 1963. – № 3. – С. 182-185.
 • Алексютович М. А. Скарына, яго дзейнасць i светапогляд. Мiнск: Выд. АН БССР, 1958. 145 с.
 • Аниченко В.В. Диалектизмы в скориниских печатных изданиях //Тезисы ІУ диалектической конференции по изучению говоров и языковых контактов Прибалтийских республик. Октябрь, 1972. – Вильнюс, 1972. – С. 5-7.
 • Аниченко В.В., Паруков А.А. Лингвистическое новаторство виленских изданий Скорины //Kalbotyja. – 1986. – Т. 37 (2). – С. 10-17.
 • Анічэнка У.В. Беларуска-царкоўнаславянмкі сінкрэтызм друкаваных выданняў Скарыны //Беларуская мова. – Мінск: Універсітэцкае, 1989. – Вып. 17. – С. 3-10.
 • Анічэнка У.В. Беларуска-чэшскі сінкрэтызм мовы пражскіх выданняў //Slavia. – 1989. – S. 115-120.
 • Анічэнка У.В. Лексікаграфічная дзейнасць Ф.Скарыны18 //Питання східнослов‘янськоі лексикографіі ХІ-ХУІІІ ст. – Киів: Наукова думка, 1979. – С. 5, 58-64.
 • Анічэнка У.В. Лёс старажытнарускай лексікі скарынінскай эпохі ў сучаснай беларускай мове //Беларуская мова. – Мінск: Універсітэцкае, 1986. – Вып. 14. – С. 3-12.
 • Анічэнка У.В. Лінгвістычнае наватарства Скарыны ў дэмакратызацыі кніжнаславянскай мовы //The journal of Byelorussian Studies. – London, 1988. – Vol. УІ, Nо J–Vlar ХХІ. – S. 29-38.
 • Анічэнка Уладзімір. Моўнае вар‘іраванне ў выданнях Скарыны //480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў /Гал. рэд. А.Мальдзіс. – Мінск: Беларуская навука, 1998. – С. 123-127.
 • Анічэнка У.В. Назвы жывёльнага свету ў выданняў Скарыны //Беларуская мова. – Мінск: БДУ, 1990. – Вып. 18. – С. 3-9.
 • Анічэнка У.В. Нязнаная старонка скарыніяны //Франциск Скорина и традиции гуманизма в славянской культуре: Тезисы докладов и сообщений на научной конференции, посвященной 500-летию со дня рождения Ф.Скорины (Москва, 20-21 ноября 1990 г.). – Минск: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1990. – С. 35-37.
 • Анічэнка У.В. Паясняльны слоўнік Скарыны //Беларуская мова. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 1997. – Вып. 23. – С. 3-18.
 • Анічэнка У.В. Скарынаўскія традыцыі ў Маскве //Беларусіка /Пад рэд. А.Мальдзіса. – Мінск, 1993. – Кн. 1. – С. 256-260.
 • Анічэнка У.В. Складаныя словы ў мове Скарыны //Беларуская мова. Мінск: БДУ імя У.І.Леніна, 1980. – С. 3-9.
 • Л.Ц.Баразна. Гравюры Францыска Скарыны/Складанне i тэскт Л.Ц.Баразны, 2-е выд. Мн.: Беларусь, 1990. –192 с.
 • Белорусский просветитель Франциск Скорина и начало книгопечатания в Белоруссии и Литве /Редколлегия: Е.С.Лихтенштейн, А.И.Маркушевич, Е.Л.Немировский (зам. председателя), Т.А.Подмазова, А.А.Сидоров (председатель), Н.М.Сикорский, Н.Н.Соловьева. – М.: Наука, 1979. – С. 124-135.
 • Braha, Symon (Tumas, Vitaut). Геаграфічная лякалізацыя жыцьцяпісу доктара Скарыны // Запісы Беларускага Інстытута Навукі й Мастацтва. Munchen, 1964, 3, pp. 9—33.
 • Braha, Symon. Пяць стагоддзяў Скарыніяны XVI—XX. Five Centuries of Scoriniana XVI—XX, Нью-Ёрк: Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва, 1989. 282 с.
 • Брага С. Доктар Скарына у Маскве. // Запiсы. Кн. 2. Munchen: Беларускi Iнстытут Навукi й Мастацтва, 1963. С. 9-36; Ню-Ёрк – Мюнхен, 1963. 32 с.
 • Брага С. Скарына ў Падуi // Запiсы. Кн. 5. Munchen: Беларускi Iнстытут Навукi й Мастацтва, 1970. С. 35-79.
 • Брага Сымон. Партрэты доктара Скарыны //Конадні: Літаратурна-мастацка-навуковы часапіс. – New York-Munchen, 1963. – № 7. – С. 138-151.
 • Брага С. Пытаньне імя доктара Скарыны ў сьвятле актаў і літаратуры [У 450-я ўгодкі беларускага друку]. – New York-Munchen: Беларускі інстытут навукі й мастацтва, 1967. – 39 с.
 • Владимиров Л.И. Издания и переводы Библии в идеологической борьбе в Великом княжестве Литовском //Федоровские чтения. 1981 /Отв. ред. Е.Л.Немировский. – М.: Наука, 1985. – С. 34-48.
 • Владимиров Л.И. Франциск Скорина и Литва //Франциск Скорина и Вильнюс: Сборник материалов республиканской научной конференции, посвященной 500-летию со дня рождения Франциска Скорины /Составитель Л.В.Судавичене. – Вильнюс, 1991. – С. 18-26.
 • Владимиров Л. Франциск Скорина – первопечатник вильнюсский. – Вильнюс, 1975.
 • Воўк-Левановіч О.В. Мова выданняў Францішка Скарыны //400-лецце беларускага друку. – Мінск, 1926. – С. 262-283.
 • Галенчанка Г.Я. Фрацыск Скарына – беларускi i усходнеславянскi першадрукар. – Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. -280с.
 • Гячкаускас Г. Франциск Скорина – секретарь вильнюсского епископа Иоанна из князей литовских //Федоровские чтения. 1982 /Отв. ред. Е.Л.Немировский. – М.: Наука, 1987. – С. 60-67.
 • Deluga Waldemar. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji ilustracji dreworytniczych do wydań Franciszka Skoryny //480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў /Гал. рэд. А.Мальдзіс. – Мінск: Беларуская навука, 1998. – С. 99-109.
 • Журавский А. И. Важнейшие особенности языка изданий Франциска Скорины. Knygotyra, t. 7 (14), 1979, p. 44–53.
 • Жураўскi А. I. Мова друкаваных выданняў Ф. Скарыны. In Атраховiч К. К.(ред.). 450 год беларускага кнiгадрукавання, Мiнск, 1968, с. 277–304
 • Жураўскі Аркадзь. Вывучэнне мовы Францыска Скарыны ў славянскім свеце //Беларусіка…/А.Мальдзіс і інш. Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – Кн. 1. – С. 264-274
 • Каўка А. Нацыянальнае светабачанне Францыска Скарыны //480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў /Гал. рэд. А.Мальдзіс. – Мінск: Беларуская навука, 1998. – С. 86-93.
 • Кіпель Зора. Скарыніяна ў бібліятэках Амерыкі //480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў /Гал. рэд. А.Мальдзіс. – Мінск: Беларуская навука, 1998. – С. 251-253.
 • Конан У.М. Рэлігійныя погляды Скарыны //Скарына і наш час: Матэрыялы І-й рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 1994. – С. 37-39.
 • Косман Марцэлі. Ці мог Скарына быць пратэстантам? //Беларусіка…/А.Мальдзіс і інш. Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – Кн. 1. – С. 274-280.
 • Лабынцаў Юрый. Пачатае Скарынам: Беларуская друкаваная літаратура эпохі Рэнесансу. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1990. – 333 с.
 • Лабынцаў Юрый. Скарынаўскі каляндар /2-е выд. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1990.
 • Миловидов А.И. Новые документы, относящиеся к биографии Франциска Скорины //Известия отделения русского языка и словесности АН. – 1917. – Т. 22. – Кн. 2.
 • Мыльников А.С. Иван Федоров и межславянские культурные связи //Федоровские чтения. 1983: Великий русский просветитель Иван Федоров. /Отв. ред. Е.И.Немировский. – М.: Наука, 1987. – С. 35-43.
 • Мыльников А.С. Острожская Библия и некоторые аспекты этнокультурного развития славянских народов в ХУІ в. //Федоровские чтения. 1981 /Отв. ред. Е.Л.Немировский. – М.: Наука, 1985. – С. 23-34.
 • Немировский Е. Л. Франциск Скорина: Жизнь и деятельность белорусского просветителя. Мiнск: Мастацкая лiтаратура, 1990, 597 с.
 • Пічэта У. Scoriniana. 1776—1926//400-лецце беларускага друку. Мінск: Інстытут беларускай культуры, 1926. С. 284—327.
 • Палкаўнічэнка Мікалай, Усовіч Канстанцін. Сімволіка на партрэце Скарыны //Кантакты і дыялогі. – 1998. – “ 9 (верасень). – С. 3-6.
 • Picarda Guy. The Allegorical Heraldry of Francis Skaryna. – London, 1992. – 68 p. (Рэцэнзія: “Беларус”. – 1992. № 388, сакавік).
 • Пуцко Василий (Калуга). Сюжеты скориниских гравюр //480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў /Гал. рэд. А.Мальдзіс. – Мінск: Беларуская навука, 1998. – С. 110-123.
 • Пяць Стагоддзяў Скарыніяны /Апрацаваў Вітаўт Тумаш. – Нью-Йорк: Беларускі інстытут навукі і мастацтва, 1989. – 283 с.
 • Сапуноў Барыс. Кнігі Ф.Скарыны ў рускіх бібліятэках ХУІ-ХУІІ стст. //Беларусіка…/А.Мальдзіс і інш. Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – Кн. 1. – С. 309-318.
 • Scoriniana 1517-1967. – München: Беларускі інстытут навукі і мастацтва, 1970. – 268 р.
 • Скарына і яго эпоха. Рэд. В. А. Чамярыцкі. Мінск: Навука і тэхніка, 1990. 482 с.
 • Скарына Ф. Библия: Факс. ўзнаўленне Библии, выд. Ф. Скарынаю ў 1517—1519: У 3 т. — Мн.: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. Т. 1, 1990. 830 с.; Т. 2. 1991. 807 с.; Т. 3., 1991. 782 с.
 • Слоўнік мовы Скарыны: У 3-х тамах /Складальнік У.В.Анічэнка. – Мінск: Вышэйшая школа, 1977, 1984. – Т. 1: А-О. – 476 с.; – Т. 2: П-Я. – 362 с. Т. 3: – Мінск: Навука і тэхніка, 1994. –Анамастыка і тапаніміка. – 248 с.
 • Сокалава Францішка. Вывучэнне жыцця і дзейнасці Ф.Скарыны чэшскімі даследчыкамі //Беларусіка…/А.Мальдзіс і інш. Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – Кн. 1. – С. 319-327.
 • Сокалава Ф. Скарына і Прага //480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў /Гал. рэд. А.Мальдзіс. – Мінск: Беларуская навука, 1998. – С. 5-9.
 • Sokolová Františka. Francisko Skoryna v dile českých slavistů. Sbornik k 500-jubileju narozeni významného bĕloruského humanisty, 1490-1990. – Praha: Narodní knihovna, Slovanská knihovna, 1992. – 257 s.
 • Станкевіч А.А. Запазычанні ў мове Францыска Скарыны //Скарынаўскія чытанні: Тэзісы дакладаў і паведамленняў. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 1990. – С. 60-62.
 • Станкевіч А.А. Лексіка грэчаскага паходжання ў выданнях Ф.Скарыны //Скарына і наш час: Матэрыялы І рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 1994. – С. 57-60.
 • Судавичене Л.В. Литовская скориниана //Франциск Скорина и Вильнюс: Сборник материалов республиканской научной конференции, посвященной 500-летию со дня рождения Франциска Скорины /Составитель Л.В.Судавичене. – Вильнюс, 1991. – С. 102-106.
 • Тихомиров М.Н. Начало книгопечатания в России // У истоков русского книгопечатания. Ред. М. Н. Тихомиров, А. А. Сидоров, А. И. Назаров Москва: Изд. АН СССР, 1959.Федоровские чтения. 1981 / АН СССР. Науч. совет по истории мировой культуры, Всесоюз. кн. палата, ГБЛ; Отв. ред. Е. Л. Немировский. — М.: Наука, 1985. — 247 с.
 • Флароўскі А.В. Scoriniana //450 год беларускага кнігадрукавання /Рэдкалегія: К.К.Атраховіч (Кандрат Крапіва) і інш. – Мінск: Навука і тэхніка, 1968. – С. 389-433.
 • Флоровский А. В., Ceskaja Biblia v istorii russkoj kul’tury i pismennosti. Praha 1946. 2-е изд: Sbornik filologicky. III. Trida Ceske Akademie ved a Umeni. Svazek XII Munchen: Verlag Otto Sagner, 1988. С. 153-258.
 • Флоровский А. В. Франциск Скорина и Москва. // Труды Отдела древнерусской литературы АН СССР. Т. XXIV: Литература и общественная мысль Древней Руси. К 80-летию со дня рождения чл.-кор. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. Ред. Д. С. Лихачев. Ленинград: Наука, 1969. 415 с. С. 155-158Флоровский А.В. Чешские струи в истории русского литературного развития //Славянская филология. М.:, 1958. – ІІІ. – С.232-240.
 • Францыск Скарына: З6орнік дакументаў і матэрыялаў. Прадм., уклад., паказ. В. І. Дарашкевіча. Мінск: АН БССР. Ін-т літаратуры, 1988. 347 с.
 • Францыск Скарына і яго час: Энцыклапедычны даведнік. – Мінск: Беларуская Савецкая энцыклапедыя імя П.Броўкі, 1988. – 608 с.
 • Франциск Скорина – белорусский гуманист, просветитель, первопечатник. – Минск: Вышэйшая школа, 1989.
 • Францыск Скарына. Творы: Прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія / Падрыхтоўка тэкста А. Ф. Коршунава, рэд. В. А. Чамярыцкі. Мінск: Навука і тэхніка, 1990. 207 с.
 • Францыск Скарына: Жыццё і дзейнасць: Паказальнік літаратуы. Склад. Я. Л. Неміроўскі, Л. А. Осіпчык; Рэд. А. І. Мальдзіс. Мінск: Навука і тэхніка, 1990. 269 с.
 • Чайкова С.В. Асаблівасці скарынаўскіх хрысціянскіх імён у беларускай мове //Скарына і наш час: Матэрыялы І-й міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 1999. – С. 32-37.
 • Чайкова С.В. Мужчынскія ўласныя імёны ў моватворчасці Скарыны //Скарына і наш час: Матэрыялы ІІ-й рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 1997. – С. 18-20.
 • Чатырохсотлецце беларускага друку. 1525—1925. Мінск: Інстытут беларускай культуры, 1926. VIII, 360 с.
 • Шчакаціхін М. Гравюры і кніжныя аздобы ў выданнях Францішка Скарыны // Чатырохсотлецце беларускага друку. Мінск: Інстытут беларускай культуры, 1926. С. 180—227.
 • Шчакаціхін М. Увагі да ілюстрацыяў // Чатырохсотлецце беларускага друку. Мінск: Інстытут беларускай культуры, 1926. С. 329—340.
 • 400 лет русского книгопечатания. Русское книгопечатание до 1917 г. – М.: Наука, 1964.
 • 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў /Гал. рэд. А.Мальдзіс. – Мінск: Беларуская навука, 1998

Ouvrages des XVIIIe-XIXe siecles

 • Bacmeister J. V. Essai sur la Bibliothèque et le Cabinet de curiosité et d’histoire naturelle de l’Académie des sciences de Saint Petersburg. St Petersburg, 1776. 254 p. (1777 — изд. на немецком языке, 1799 — на русском)
 • Викторов А.Е. Замечательное открытие в древнерусском книжном мире //Беседы в Обществе любителей руской словесности. – 1867. – Вып. 1. – С. 1-27. (Аб Псалтыру Скарыны).
 • Владимиров П.В. Докторъ Франциск Скорина. Его переводы, печатныя изданiя и языкъ. – СПб: Типография Академии Наук, 1888. — 433 с.
 • Головацкий Я.Ф. Дополнение к очерку славяно-русской библиографии В.М.Ундольского. – СПб., 1874.
 • Fiedler Joseph. Ein Versuch der Vereinigung der russischen mit der roemischen Kirche im sechzehnten Jahrhunderte. «Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften». Vierzigster Band, Heft I. Wien, 1862, б.108-113
 • Dobrovsky J. Litterarische Nachrichten von einer auf Veranlassung der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften im Jahre 1792 unternommenen Reise nach Schveden und Ruβ – Prag, 1796.
 • Dobrovsky J. Korrespondence Josefa Dobrovskeho. Dii. 1. Vzajemne dopisy Josefa Dobrovskeho a Fortunata Duricha z let 1778—1800. К vyd. upravil A. Patera. Praha, 1895. 471 s.]
 • Калайдович К.Ф. Известия о древностяў славяно-русских и об Игнатии Ферапонтовиче Ферапонтове, первом собирателе оных. – М., 1811.
 • Каратаев И.П. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами. – СПб.,–1883. – Т. 1.
 • Первольф И. И. Славяне, их взаимные отношения и связи, т. II. Варшава, 1888, с.596-597.
 • Строев П.М. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских. – М., 1829.
 • Шляпкин И.А. К биографии Франциска Скорины //Журнал Министерства народного просвещения. – 1892. – № 4. – С. 382-385.
 • Штриттер И.Г. Описание первого издания в печать и перевода на российский язык священной библии в 1517-1519 годах //Опыт трудов Вольного российского собрания при имп. Московском университете. – М., 1783. – Ч. УІ. – С. 190-191.